پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون

مقیاس اهمال کاری تحصیلی فرم دانش آموز سولومون و راثلبوم(۱۹۸۴) می باشد. پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش از طریق ویرایش مجدد سوالات پرسشنامه اهمال کاری سولومون از سطح دانش آموزان دبیرستان به سطح دبستان می باشد.

پرسشنامه اهمال کاری سطح دبیرستان توسط سولومون و راثلبوم(۱۹۸۴) برای بررسی تعلل ورزی تحصیلی در سه حوزه آماده نمودن تکالیف(سوالات ۹ تا ۱۷)، مطالعه برای امتحان(سوالات ۱ تا ۶) و تهیه مقالات نیم سال تحصیلی(سوالات ۲۰ تا ۲۵ ) ساخته شده و شامل ۲۱ گویه است. در مقابل هر گویه، طیف پنج گزینه ای از “هیچ وقت”(نمره ۱) تا همیشه(نمره ۵) قرار دارد. افزون بر ۲۱ سوال مذکور، ۶ سوال(سوالهای ۲۷، ۲۶، ۱۹، ۱۸، ۸،۷) برای سنجش دو ویژگی”احساس ناراحتی نسبت به اهمال کار بودن” و “تمایل به تغییر عادت تعلل ورزی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که بنا به پیشنهاد سازنده آن، در محاسبه روایی و پایایی، این ۶ سوال منظور نشدند(جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶).

روایی و پایایی آن روی یک نمونه ۱۵ نفره سنجیده شد. در این مقیاس به منظور تعیین روایی درونی این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده و مقدار آن ۶۴/۰ می باشد. همچنین میزان پایایی این آزمون در بازآزمایی برابر با ۹۰/۰ به دست آمد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:Word

تعداد سؤالات: ۲۷

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …