پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

Differentiation of self-inventory skowron and Schmitt 2003

فرم اولیه ی پرسشنامه تمایز یافتگی خود در سال ۱۹۹۸ توسط اسکورن و فریدلندر ساخته شد و در سال ۲۰۰۳ توسط اسکورن و اسمیت، مورد تجدید نظر قرار گرفت و پرسشنامه ی نهایی آن توسط جکسون در ۴۶ ماده بر مبنای نظریه ی بوئن ساخته شد(اسکورن و اسمیت، ۲۰۰۳). پرسشنامه تمایز یافتگی خود به عنوان یک ابزار خودگزارش دهی ۴۵ سوالی با Anchorتمرکز بر روی افراد، روابط معنادارشان و روابطی که در حال حاضر با خانواده اصلی دارند، ساخته شد. مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورون مقیاس بسیار مفیدی برای مشاوران و درمانگران خصوصا مشاوران و درمانگران خانواده و زناشویی است.

روش نمره گذاری پرسشنامه تمایز یافتگی خود

آیتم های پرسشنامه تمایز یافتگی خود در یک طیف لیکرت از ۱ اصلا در مورد من صحیح نیست) تا ۶ (کاملا در مورد من صحیح است) نمره گذاری می شوند.

خرده مقیاسهای پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون دارای ۴ خرده مقیاس پاسخدهی هیجانی(ER)، جایگاه من(IP)، گریز عاطفی(EC) و هم آمیختگی با دیگران(FO) است. زیرمقیاس پاسخدهی، میزانی از آنچه که فرد به محرک بیرونی با غرقه سازی هیجانی نا استواری هیجانی،یا حساسیت زیاد به جزئی از مجذوب شدن از طرف دیگران پاسخ دهد. زیرمقیاس موقعیت من حاوی مواردی است که آشکارا احساسات تعریف شده خود همانطور که توانایی فرد برای از روی فکر برای متقاعد شدن حتی تحت فشار بیرونی بازتاب می دهد. زیرمقیاس گریز عاطفی، احساس مورد تهدید قرار گرفتن بوسیله صمیمیت و در قرنطینه قرار دادن خودش از دیگران و هیجاناتش هنگام تجربیات درون فردی و برون فردی بسیار شدید هستند. زیرمقیاس هم آمیختگی با دیگران، بسیار درگیرشدگی هیجانی و یا تطبیق بیش از حد با والدین و یا دیگران مهم را بازتاب می دهد(اسکورون، استنلی[۱] و شاپیرو، ۲۰۰۹؛ اسکورون، ۲۰۰۵).

روایی و پایایی پرسشنامه تمایز یافتگی خود

ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه ی تمایزیافتگی خود ۸۸/۰ است. یونسی (۱۳۸۵) ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ۸۵/۰ محاسبه کرد که پایایی بالای این پرسشنامه را نشان می دهد، در پژوهش جهان بخشی و کلانترگوشه (۱۳۹۱) پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ ۶۹/۰ و برای خرده مقیاس های واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب ۷۳/۰ ، ۶۴/۰ ، ۶۱/۰ و ۷۵/۰ محاسبه گردید. در در پژوهش مومنی، کاوسی و امانی(۱۳۹۵)، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران به ترتیب ۱۷/۰، ۶۳/۰، ۷۴/۰ و۶۶/۰ به دست آمد.

تفسیر پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن در داخل فایل قرار گرفته است.

 

هدف پرسشنامه: تمرکز بر روی افراد، روابط معنادارشان و روابطی که در حال حاضر با خانواده اصلی دارند.

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۶

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن در قالب فایل Word به همراه مقاله لاتین اصلی و سوالات پرسشنامه به زبان اصلی آماده شده است که به محض پرداخت قابل دانلود می باشد.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …