پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی

یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است (برگ، جانسون، میگن و استروف، ۲۰۰۳؛ داتیلیو و ون هاوت، ۲۰۰۶ء زانگ، وانگ و چیو، ۲۰۱۰): حل مسأله به فرایند شناختی رفتاری خود رهبر اطلاق می شود که شخص می کوشد راه حل های سازگارانه و مؤثر را برای رویارویی با مسائل ویژه زندگی روزمره کشف و مشخص کند (دیزوریلا أو نزو”، ۲۰۰۱؛ به نقل از کشاورز، ۱۳۸۶) و به عنوان یکی از عوامل اساسی در ازدواج، زوجها را به هم پیوند می دهد و در نهایت، تسهیل کننده ارتباط بهتر در بین زوج ها، در نظر گرفته می شود (داتیلیو و ون هاوت، ۲۰۰۶). در پژوهشی که توسط وینست، وایس و بیرچلر (۱۹۷۵) انجام گرفت. محققان دریافتند که زوج های درمانده در مقایسه با زوج های غیردر مانده به نحو معناداری، رفتارهای حل مسأله مثبت را کمتر و رفتارهای حل مسأله منفی را بیشتر بروز می دهند. برنشتاین و همکارانش نیز، تأثیر ترکیب یک برنامه حل مسأله را با آموزش ارتباطها در کاهش درماندگی اثبات کرده اند که در آن یا بر افزایش تعامل های مثبت (برنشتاین و دیگران، ۱۹۸۱؛ به نقل از برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲) و یا بر کاهش تعامل های منفی (برنشتاین و دیگران، ۱۹۸۳؛ به نقل از برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲)، تأکید می شد. به علاوه، احمدی و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که حل مسأله خانواده به عنوان روش مؤثر در کاهش نارضایتی زناشویی محسوب می شود. که به این منظور از پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی استفاده می شود.

پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی با الهام از پرسشنامه فورگاچ(۱۹۸۹)، دیانا و توماس(۱۹۹۶)، برگر و هنا(۱۹۹۱)، چمپیون و پاور(۲۰۰۰) دی زوریلا و نزو(۱۹۹۰) توسط احمدی، اشرفی، کیمیایی و افضلی(۲۰۱۰) ساخته شده است.

مواد پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی در زمینه روشهای مواجهه با مشکلات فعلی، میزان شناخت  فرایند و گامهای حل مساله و چگونگی به کارگیری روشهای حل مساله در بین زوجها می باشد. این پرسشنامه از ۳۰ ماده تشکیل شده و بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (هیچ وقت=۱، بندرت=۲، بعضی مواقع=۳، خیلی مواقع=۴ و همیشه=۵) نمره گذاری می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۳۰

روایی و پایایی:  دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …