پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تعریف مفهومی سرمایه روانشناختی

یکی از مفاهیم کلیدی که به تازگی وارد ادبیات رفتار سازمانی کارآفرینانه شده است، موضوع سرمایه روانشناختی است (لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷). در گذشته رویکرد بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران رفتار سازمانی بر بررسی نقاط ضعف کارکنان و آسیب شناسی رفتارهای آنان به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش نقاط ضعف آنان متمرکز بود و به توانمندی‌ها و جنبه‌های مثبت رفتار کارکنان توجهی نمی‌شد، ولی با ظهور نهضت روانشناسی مثبت گرا در دهه ۱۹۹۰، این رویکرد به سوی مثبت گرایی و تاکید بر جنبه های مثبت رفتاری تغییر جهت داد و رویکردهای رفتار سازمانی مثبت گرا، سرمایه روانشناختی و رهبری مثبت گرا مطرح گردید.

سرمایه روانشناختی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از سرمایه‌های ناملموس سازمانی است که بر خلاف سرمایه های ناملموس با هزینه های کمتر قابل مدیریت و رهبری می باشد و می تواند نتایج و دستاوردهای درخور توجهی را در پی داشته باشد (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷).

همچنین از نگاه لوتانز و همکاران (۲۰۰۷)، سرمایه روانشناختی با تکیه بر مولفه‌های روانشناختی مثبت گرا، منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی و اجتماعی در سازمان می‌شود. این مولفه‌ها در یک فرآیند تعاملی و با رویکرد ارزشیابی به زندگی فرد معنا می‌بخشد، تلاش فرد برای تغییر موقعیت‌های فشارزا را تداوم می دهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده، مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین می کند (حضوری و همکاران، ۱۳۹۲).

سرمایه روانشناختی می تواند مانند سرمایه انسانی و اجتماعی مدیریت شود و بر خلاف سرمایه‌های سنتی و دارایی‌های مشهود با سرمایه گذاری بسیار اندکی تحقق می‌یابد (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷). با توجه به آموزش پذیر بودن سرمایه روانشناختی، می‌توان آن را در دوره‌های مختلف آموزشی در بین کارکنان سازمان‌های مختلف لحاظ نمود و از منابع مادی و غیرمادی آن بهره مند شد (جافری، ۲۰۱۲).

سرمایه روانشناختی از متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی تشکیل شده است که قابل اندازه‌گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد (ریچاردسون و وایت، ۲۰۰۲).

سرمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع‌گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شود، پرسشنامه سرمایه روانشناختی دارای مقیاس اندازه‌گیری معتبر است، مبتنی بر نظریه و تحقیق است و قابلیت رشد دارد و به طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی ارتباط دارد.

در واقع، اصطلاح سرمایه روانشناختی به مفهوم این که “چه کسی هستید (خود واقعی)” و” چه کسی می خواهید بشوید (خود ممکن)” اشاره دارد و چیزی ورای سرمایه انسانی‌ ” چه چیزی می‌دانم ” و  سرمایه اجتماعی ” چه کسانی را می‌شناسم” است. به سخن دیگر، سرمایه روانشاختی افراد را به چالش می‌کشاند تا در جستجوی این سوال برآیند که چه کسی هستند و در نتیجه به خودآگاهی بهتر که لازمه دستیابی به هدف‌ها و موفقیت است. ….. ).

 

معرفی پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز از مقادیر استاندار شده که به طور وسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی را می‌سنجند مورد استفاده قرار گرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس‌ها نیز اثبات شده است.  پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز شامل ۲۴ سوال است که هر خرده مقیاس شامل ۶ گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس ۶ درجه‌ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) لیکرت پاسخ می‌دهد.

سرمایه روانشناختی

مشخصات فایل پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز:

قالب فایل: word

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

مولفه:

نام مولفه ها: دارای امید، تاب آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی در طیف لیکرت ۶ درجه ای می باشد که سوالات هر مولفه تفکیک شده است

تعریف مفهومی:

تفسیر:

 

 

محتویات فایل پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز:

 ۳ مقاله داخلی

+

یک مقاله اصلی 

و

تاریخچه پژوهشی 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …