پرسشنامه رضایت از زندگی داینر

Anchor

فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده اند که ویژگیهای مانند دوست داشتن، عقل و عدم وابستگی، از جمله مؤلفه های اساسی رضایت از زندگی است. بررسیهای تجربی در مورد رضایت از زندگی و به دنبال آن در چهارچوبی گسترده تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن بیستم شکل گرفتند؛ برای مثال فلوگل (۱۹۲۵ نقل از لوپز، ۲۰۰۲) خلق و خو را از طریق ثبت رویدادهای عاطفی مطالعه کرد. پژوهشگران بعد از جنگ جهانی دوم نیز رضایت از زندگی و شادکامی را با استفاده از فهرستهای ساده بررسی کردند. و برای سنجش رضایت از زندگی پرسشنامه رضایت از زندگی را پیشنهاد می دهند.

پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)  توسط دینر و دیگران (۱۹۸۵) تهیه و از ۵ گزاره، که مؤلفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند تشکیل شده است. آزمودنیها در فرایند پاسخگویی به پرسشنامه رضایت از زندگی اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.

مقیاس رضایت از زندگی به زبانهای آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی توسط ساه، دینر، اویشی، تریاندیس (۱۹۹۸) در یک مطالعه بین فرهنگی ترجمه شده است. هر گزاره پرسشنامه رضایت از زندگی دارای هفت گزینه است و از ۱ تا ۷ نمره گذاری می شود (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم).

پرسشنامه رضایت از زندگی توسط پژوهشگران و یک عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی به طور مستقل ترجمه شد. برای اطمینان از روان و سلیس بودن ترجمه از دانشجویان خواسته شد، ترجمه مقیاس را به دقت خوانده و برداشت خود را از هر جمله بیان کنند. پس از رفع ابهامات به منظور تهیه ترجمه دقیق تر از یک استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی درخواست شد ترجمه فارسی را به انگلیسی برگرداند تا بتوان اصلاحهای لازم را دوباره در ترجمه فارسی ایجاد کرد.

Anchorمقیاس رضایت از زندگی داینر توسط دینر و همکاران تدوین شده است که یک مقیاس ۵ ماده ای است(هر ماده از کاملا مخالفم ۱ تا کاملا مخالفم ۷). به گونه ای که دامنه احتمالی نمره ها روی پرسشنامه از ۵ رضایت پایین تا ۳۵ رضایت بالا متغیر خواهد بود(دینر و هممکاران، ۱۹۸۵؛ به نقل از خسروی و همکاران، ۱۳۹۰).

مقیاس رضایت از زندگی جزء کیفی زندگی شخص را ارزیابی می کند که رضایت شخص را با سطح سلامت ادراک شده مرتبط می شود(دینر و همکاران، ۱۹۸۵). بالاترین نمره در این مقیاس نشان دهنده رضایت بیشتر فرد از زندگی است. نشان داده شده است که این مقیاس معتبر و رواست و برای استفاده در طیف وسیع از گروههای سنی و کاربردهای گوناگون مناسب است(پاووت[۱] و همکاران، ۱۹۹۱).

مشخصات فایل پرسشنامه رضایت از زندگی:

قالب فایل:pdf

تعداد سؤالات: ۵

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Pavot

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …