دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ترجمه مقاله The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees اثر رسانه های اجتماعی بر هیجانات، کیفیت ارتباط علامت تجاری و گفت و شنودها: یک مطالعه تجربی روی شرکت کنن

ترجمه مقاله The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees (اثر رسانه های اجتماعی بر هیجانات، کیفیت ارتباط علامت تجاری و گفت و شنودها: یک مطالعه تجربی روی شرکت کنندگان جشنواره موسیقی)در ۲۰ صفحه در قالب فایل Word توسط مترجمان حرفه ای آماده شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.

جهت دریافت فایل بر دکمه خرید کلیک کنید و به محض پرداخت ، لینک دانلود را در صفحه دانلود و ایمیل خود مشاهده نمایید.

چکیده

این مقاله در دو حیطه پژوهشی مدیریت گردشگری_یعنی مدیریت جشنوارهای موسیقی و تاثیر شبکه های اجتماعی بر ارتباط با مشتریان می پردازد. در دوره جدید از ارتباطات بازاریابی دAnchorیجیتالی ، دانش اندکی درباره چگونگی تاثیر تعامل رسانه های اجتماعی با علائم تجاری گردشگری بر نحوه تفکر و هیجان مشتریان دربارۀ آن برندها و متعاقبا اینکه چطور این تعاملات بر پیامدهای بازاریابی مطلوب مانند گفت و شنودها تاثیر می گذارند وجود دارد. بر اساس ادبیات پژوهشی، یک مدل مفهومی توسعه یافت و با استفاده از طرح معادله ساختاری مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که به راستی رسانه های اجتماعی اثر مهمی بر هیجانات و عوامل وابسته به علائم تجاری جشنواره ای دارد و اینکه روابط مبتنی بر رسانه های اجتماعی به سمت پیامدهای مطلوب مانند گفت و شنود مثبت هدایت می شود.

  1. مقدمه

گردشگری موسیقی بخش مهم و در حال رشد گردشگری است تنها، در ایالات متحده آمریکا موسیقی مبتنی بر گردشگری تقریبأ ۱۷ درصد از صنعت گردشگری را در برگرفته است و به خصوص جشنواره های موسیقی با جذب میلیونها طرفدار بیش از پیش عمومیت پیدا کرده اند. به هر حال علی رغم اهمیت آن، گردشگری موسیقی هنوز به عنوان یک بخش تعریف شده در بازار گردشگری در نظر گرفته نشده و پژوهش هایی که پویایی های این حوزه در حال رشد را بررسی کند، وجود ندارد.

به همین طریق، زمانی که تریبون رسانه های اجتماعی به عنوان کانال ارتباطی دیجیتالی فراگیر سربرآوردند، ۶۷ درصد از تمام کاربران اینترنتی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کردند را در بر می گرفت، درباره تأثیر رسانه های اجتماعی بر هیجانات و وابستگی های علائم تجاری و اینکه آیا روابط مبتنی بر رسانه های اجتماعی به پیامدهای دلخواه مانند گفت و شنودهای مثبت می انجامند یا خیر اطلاعات کمی وجود داشت . به ویژه در بخش گردشگری، متخصصان گردشگری راهنماهای اندکی جهت به کارگیری رسانه های اجتماعی در راهبردهای ارتباطی داشته اند.

هدف این مقاله بررسی این مطلب است که رسانه های اجتماعی چگونه با برندهای گردشگری و بالاخص برندهای جشنواره موسیقی تعامل دارد ، بر چگونگی تفکر و هیجان مشتریان درباره آن علائم تجاری اثر میگذارد …..

Abstract

This article focuses on two under-researched areas of tourism management – the management of music festivals, and the influence of social media on customer relationships. In the new digital era of marketing communications little is known about how social media interactions with tourism brands affect how consumers think and feel about those brands, and consequently how those interactions affect desired marketing outcomes such as word mouth. Based on the literature, a conceptual model was developed and was tested using structural equation modeling. The results show that social media does indeed have a significant influence on emotions and attachments to festival brands, and that social media-based relationships lead to desired outcomes such as positive word of mouth.

Keywords

  • Music festivals;
  • Marketing;
  • Social media;
  • Brand relationship quality;
  • Emotions

مطلب پیشنهادی

قوی بودن در برابر چالش‌ها: بررسی کلیات سرسختی در روانشناسی

سرسختی نشانه استقامت و تعهد  سرسختی یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی است که به …