انگیزش و ارتباط با نظریه خودمختاری

انگیزش و نظریه خودمختاری

نظریه خودمختاری و ارتباط آن با انگیزش نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان …

توضیحات بیشتر »

انگیزش، مبانی نظری و ابزارهای سنجش انگیزش

انگیزش، مبانی نظری

نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان را موجودی فعال می دانند که خود، …

توضیحات بیشتر »

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود.

پرسشنامه درآمیختگی افکار

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود. از اساسی ترین باورهای دخیل در مفهوم سازی مدل فراشناختی اختلال وسواسی جبری، پدیده ی در هم آمیختگی افکار می باشد. بنا بر تعریف، در پدیده ی در هم آمیختگی افکار، مرز بین فکر و کنش و فکر و رویدادها از بین …

توضیحات بیشتر »

مهارتهای مربی گری چیست و چگونه سنجیده می شود.

مهارتهای مربی گری

بسیاری از مفاهیم مدیریت، برگرفته از مدیریت نظامی بوده است. سالها، نقش مدیر در یک سازمان را مانند یک فرمانده برای لشکر تحت فرماندهی اش می دیدند. با تغییر نگرش مدیریت، امروزه مدیر یک فرمانده یا یک کنترل کننده نیست، بلکه نقش مدیر شبیه نقش یک مربی (coach) در یک …

توضیحات بیشتر »

اهمال کاری چیست و چگونه اندازه گیری می شود

ابزارهای سنجش اهمال کاری

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. نیروی انسانی مسؤولیت پذیر و کارآمد به عنوان مهم ترین سرمایه یک سازمان محسوب میشود. در این راستا شناخت خصوصیات نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارایی آنان یکی از دل مشغولی های مدیران سازمان …

توضیحات بیشتر »