اضطراب مدرسه چیست: نشانه ها و علت شناسی

اضطراب مدرسه چیست

اضطراب مدرسه چیست: نشانه ها و علت شناسی امروزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از حلقه های اساسی و وابسته به امر آموزش است که توجه بسیاری از روان شناسان را به خود جلب کرده است. ارزشیابی تحصیلی در شکل سنتی آن، نه تنها فرآیند یاددهی …

توضیحات بیشتر »

آزمون انیاگرام چیست

تست انیاگرام

یکی از رشته های علم روان شناسی، روانشناسی شخصیت است که ابعاد وجودی انسان را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدهد. دیدگاه روان شناسان نسبت به شخصیت با توجه به تعریفی که از آن ارائه می دهند متفاوت است. اما صرف نظر از دیدگاه های متفاوت روان شناسان نسبت …

توضیحات بیشتر »

انگیزش و ارتباط با نظریه خودمختاری

انگیزش و نظریه خودمختاری

نظریه خودمختاری و ارتباط آن با انگیزش نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان …

توضیحات بیشتر »

انگیزش، مبانی نظری و ابزارهای سنجش انگیزش

انگیزش، مبانی نظری

نظریه های مختلف انگیزش در تبیین چرایی رفتار، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند. پاره ای از آنها انسان را موجودی منفعل در نظر میگیرند که تحت تأثیر سائقها، مشوق ها و محرک های محیطی رفتار می کند و پاره ای دیگر، انسان را موجودی فعال می دانند که خود، …

توضیحات بیشتر »

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود.

پرسشنامه درآمیختگی افکار

درآمیختگی افکار چیست و چگونه سنجیده می شود. از اساسی ترین باورهای دخیل در مفهوم سازی مدل فراشناختی اختلال وسواسی جبری، پدیده ی در هم آمیختگی افکار می باشد. بنا بر تعریف، در پدیده ی در هم آمیختگی افکار، مرز بین فکر و کنش و فکر و رویدادها از بین …

توضیحات بیشتر »