پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس(Anchorفریزر، گیدینگز و مک روبی، ۱۹۹۵) ۲۰ گویه در چهار خرده مقیاس دارد که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه ای هرگز، گاهی و همیشه است(به نقل از حسین چاری و خیر، ۱۳۸۱). این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است: ال) برخورد اصطکاک که نشان دهنده میزان ناهماهنگی یا رفتار نادوستانه دانش آموزان با یکدیگر است و با گویه های ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سنجیده می شود. ب)همبستگی(یکپارچگی) که میزان وابستگی شاگردان به یکدیگر و به کلاس را نشان می دهد و با گویه های ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سنجیده می شود. ج) انضباط (تکلیف مداری) که نشان می دهد دانش آموزان تا چه اندازه تکلیفها و وظایف کلاسی خود را به موقع و کامل انجام می دهند و با گویه های ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ سنجیده می شود. د)رقابت که نشان دهنده میزان رقابت میان دانش آموزان است و با گویه های؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سنجیده می شود. این مقیاس توسط حسین چاری به فارسی ترجمه شد و در نمونه ای از دانش آموزان راهنمایی انطباق و هنجاریابی آن انجام گرفت(منبع داخل فایل).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: دارد

تفسیر: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …