پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان

مولفه های پرسشنامه: خودمختاری، شایستگی  و پیوند داشتن می باشد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه خودتعیینی (دسی و ریان، ۱۹۸۵) ساخته شده است . گانیه(۲۰۰۳) پایایی زیرمقیاسهای آن را بین ۶۹/۰ تا ۸۴/۰ گزارش کرده است……

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …