فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

Anchorاین پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه اصلی نظم جویی شناختی هیجانی(CERQ) و توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(۲۰۰۱) در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

بر خلاف سایر پرسشنامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند، این پرسشنامه افکار فرد پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع آسیب زا ارزیابی می کند(حسنی، ۱۳۸۹).

این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و دارای ۱۸ ماده می باشد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و هم برای افراد بهنجار و هم برای جمعیتهای بالینی قابل استفاده می باشد.

این پرسشنامه از نه خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاسهای مذکور ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش[۱]، پذیرش[۲]، نشخوارگری[۳]، تمرکز مجدد مثبت[۴]، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی[۵]، ارزیابی مجدد مثبت[۶]، دیدگاه پذیری[۷]، فاجعه سازی[۸] و ملامت دیگران[۹] را ارزیابی می کند. دامنه نمرات مقیاس از ۱(تقریبا هرگز) تا ۵( تقریبا همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است.

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

مشخصات فایل فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۸

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مقاله های مرتبط ضمیمه شده: ۳ مقاله فارسی


[۱] -Self-blame

[۲] -Acceptance

[۳] -Rumination

[۴] -Positive Refocusing

[۵] -Refocus on planning

[۶] -Positive Reappraisal

[۷] -Putting into perspective

[۸] -Catastrophizing

[۹] -Other-blame

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …