پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان

Anchorاین نسخه توسط گارنفسکی و همکاران(۳۵) از روی نسخه اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعه کودکان تدوین شده است. نسخه کودکان این پرسشنامه از نظر شیوه نمره گذاری، تعداد سوال و خرده مقیاس، شبیه نسخه اصلی است ولی محتوای سوالات به گونه ای طراحی شده اند که برای کودکان قابل درک باشند(۳۹، ۲۷).

پرسشنامه نسخه کودکان:

نسخه کودکان پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان، یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی کودکان پس از تجربه وقایع یا رویدادهای منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

بر خلاف سایر پرسشنامه های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی شوند، این پرسشنامه، افکار فرد را پس از مواجهه با یک تجربه منفی یا وقایع  آسیب زا ارزیابی می کند و یک ابزار خودگزارشی است و دارای ۳۶ ماده می باشد. 

CERQ-K دارای پایه تجربی و نظری محکمی بوده و از ۹ خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاس های مذکور ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران را ارزیابی می کنند.

دامنه نمرات مقیاس از ۱(تقریبا هرگز) تا ۵(تقریبا همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است. نمره کل هر یک از خرده مقیاسها از طریق جمع نمره ماده ها به دست می آید.بنابراین دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین ۴ تا ۲۰ خواهد بود. نمرات بالا در هر خرده مقیاس بیانگر میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع تنش زا و منفی می باشد(۳۵).

پرسشنامه  نظم جویی شناختی هیجان کودکان همراه با روش نمره گذاری، تفکیک مولفه ها، و پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی و در قالب فایل Word  آماده شده است.

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۳۶

تعداد مقالات همراه : ۱ مقاله فارسی 

مقاله اصلی فارسی: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …