سه شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بایگانی بلاگ

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی فرآیند مطالعه بیگز

در بین محققان علاقه مند به مطالعه نظام مند مفهوم یادگیری، تمرکز بر نقش تفسیری و تبیینی همبسته های درون فردی ناوابسته به توانایی مانند منبع کنترل (وانگ، ۲۰۰۵)، نیازهای روان شناختی (مولر و لو، ۲۰۰۶)، راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی (هاموری، ۲۰۰۳)، رویکردهای یادگیری (اپلهانس و اسچمک، ۲۰۰۲) و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز

یکی از مهم ترین تعاریف مفهوم رضامندی زوجیت با رضایت زناشویی توسط “هاپکینز” انجام گرفته است. وی، رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: «رضایت زناشویی یا رضامندی زوجیت ، احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در مواقعی است که تمامی جنبه های …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه درد اوشر

ادراک درد با استفاده از پرسشنامه درد اوشر (Oucher) که ده سوالی است و  توسط Beyer و همکاران در سال ۱۹۹۲ برای ارزیابی شدت درد کودکان ۳-۱۲ ساله تدوین شده و از معتبرترین و پراستفاده ترین مقیاس های خودگزارشی شدت درد کودکان است، ارزیابی می شود [۲۲]. اجرای پرسشنامه درد …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه امید هرث

پرسشنامه امید هرث در سال ۱۹۹۱ جهت ارزیابی امید به ویژه در جوانان با بیماری های مزمن و الاعلاج طراحی شد که دارای ۱۲ ماده با لیکرت ۴ درجه ای از ۱ = کاملا مخالف تا ۴ = کاملا موافق است. ضریب اعتبار از طریق آلفای کرونباخ ۹۷/۰ و بازآزمایی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حالت امید

پرسشنامه حالت امید (۱۹۹۶) افکار هدفمند را در زمانی مشخص ارزیابی می کند. سه سؤال تفکر عامل، و سه سؤال مسیرها را می سنجد. پاسخ ها با لیکرتی هشت درجه ای از یک کاملا صحیح تا هشت =کاملا غلط طبقه بندی شده است که آزمودنی در هر سؤال می گوید …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه افکار خودکشی محمدی فر، حبیبی و بشارت

پرسشنامه افکار خودکشی محمدی فر، حبیبی و بشارت (۱۳۸۴). پرسشنامه افکار خودکشی محمدی فر، حبیبی و بشارت شامل ۳۸ سؤال است که فرد از ۱- هرگز تا ۳- بیشتر مواقع نظر خود را در مورد هر سؤال بیان می کند. نمره فرد در مقیاس افکار خودکشی محمدی فر، حبیبی و …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت

پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (۱۹۸۸) دارای ۱۲ سؤال است. پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت در مقیاس ۷ درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. نمره هر فرد در مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت از ۱۲ تا ۶۴ است. مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه معنا در زندگی کرامباخ و ماهولیک

پرسشنامه معنا در زندگی کرامباخ و ماهولیک (۱۹۶۴). آزمون معنا در زندگی کرامباخ و ماهولیک بر اساس نظریه فرانکل ساخته شد. آزمون معنا در زندگی کرامباخ و ماهولیک شامل ۲۰ سؤال است. در این پرسشنامه آزمودنی در لیکرت ۷ درجه ای وضعیت خود را در موقعیت مورد سؤال مشخص می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سازش یافتگی دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

دوران نوجوانی دوره گذاری است که نوجوانان تغییرات جسمانی، روانشناختی و اجتماعی بسیاری را در طول فرآیند تحول خود از کودکی به بزرگسالی تجربه می کنند و موضوعاتی مثل بلوغ زیستی و اجتماعی و اضافه شدن نقش های بزرگسالی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد(امانی، ۱۳۹۴). استانلی هال …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه نگرش به ارتباط با جنس مخالف کردلو

به طور کلی نوجوانی که بخش عمده آن همزمان با مقطع متوسطه اول و دوم است، با نشانه های فیزیولوژیکی و افزایش ناگهانی هورمونهای جنسی بلوغ، دوره ای از بالیدگی بین کودکی و بزرگسالی است. نوجوانی عمدتا زمان جستجو گری و انتخاب است، یک فرآیند تدریجی تلاش برای رسیدن به …

توضیحات بیشتر »