بایگانی بلاگ

پرسشنامه نقص های کارکرد اجرایی بارکلی (BDEFS)

 نقص های اجرایی بارکلی (BDEFS) این پرسشنامه دارای ۸۹ سوال می باشد که توسط بارکلی (۲۰۱۲) طراحی و ساخته شده است که دارای پنج زیرمقیاس یا زیرمجموعه ی می‌باشد. امتیازات بالا در هر مقیاس می تواند علامت نقص در آن حیطه از کارکرد اجرایی در فعالیت های روزانه باشد. یکی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر

معرفی کوتاه پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر به منظور سنجش هریک از مولفه های هشت گانه هوش، در قالب ۸۰ سوال تهیه و تنظیم شده است ، براساس طیف لیکرت از خیلی کم (۱)، کم (۲)، متوسط (۳)، زیاد (۴) و خیلی زیاد (۵) …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I) این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط مازلو به منظور سنجش امنیت روانی برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بر اساس مطالعات وسیع نظری و بالینی، در زمینه احساس ایمنی تهیه شده است. دارای ۷۱ سوال دوگزینه ای با گزینه‌های بلی و خیر است و برای شناخت …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE

پرسشنامه منبع کنترل نویکی و دوک ANSIE این پرسشنامه در سال ۱۹۷۶ توسط نویکی و دوک به منظور تعیین موضع کنترل درونی-بیرونی برای بزرگسالان تهیه شده است. این سیاهه شخصیتی مشتمل بر ۴۰ سوال است که اعتقادات فرد را درباره رویدادها مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد. در هر ماده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش و اندازه گیری نیاز مازلو

معرفی پرسشنامه سنجش و اندازه گیری نیاز مازلو این پرسشنامه در سال ۱۳۷۳ توسط حمید اصغری پور به منظور سنجش نیازها در اشخاص به روش تحلیل سوال، ساخته شده است و شامل ۶۵ سوال ۲ گزینه ای باگرینه های بلی و خیر است، برخی سوال‌ها به شکل مثبت و برخی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ ۱۹ گویه (گویه های ۱-۵ تا ۱۹-۵) …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

توضیحات ابزاری پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال :                پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال[۱] (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان این مقیاس توسط صفاری نیا(۱۳۹۰)، بر اساس نظریه لو و آلتمن(۱۹۹۲) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن(۲۰۰۱) و کیل، موون و تارانت(۲۰۰۴) ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل بر ۲۲ سوال  می باشد که سه حیطه شناختی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش استادان به يادگيري الكترونيكي

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ شیوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ: به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی ۱ امتیاز و به هر گزینه خیر ۰ امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از …

توضیحات بیشتر »