پرسشنامه خودپنداره کودکان

 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس خودپنداره پیرز-هریس، شامل ۷۸ جمله می باشد و ۶ خرده مقیاس سازگاری رفتاری، وضعیت ذهنی-آموزشگاهی، تصویر بدنی، اضطراب، محبوبیت و شادمانی را می سنجد. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی در بعد خودسنجی[۱]، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خودسنجی مثبت و نمره پایین نشان دهنده خودسنجی منفی است. خرده مقیاس سازگاری رفتاری شامل ۱۶ سوال می باشد. خرده مقیاس وضعیت ذهنی-آموزشگاهی شامل ۱۷ سوال می باشد. خرده مقیاس تصویر بدنی شامل ۱۱ سوال می باشدکه علاوه بر بعد ظاهر، توانایی رهبری و بیان عقاید را نیز می سنجد و بیش از سایر خرده مقیاسها به تفاوتهای جنسی حساس است. خرده مقیاس اضطراب در بردارنده ۱۴ سوال است و خلق ناراحت، نگرانی، دستپاچگی، کمرویی، غم و ترس را می سنجد. خرده مقیاس محبوبیت، ۱۲ سوال دارد که ویژگی محبوب بودن بین دوستان و توانایی دوست یابی را مورد بررسی قرار می دهد.  آخرین خرده مقیاس، شادمانی است که شامل ۱۰ سوال می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷۸

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد


[۱] -Self-Evaluative

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …