مقیاس درجه بندی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

مقیاس درجه بندی کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز برای درک مفاهیم رفتاری، اجتماعی و علمی در کودکان ۶ تا ۱۸ ساله استفاده می شود. این اغلب برای کمک به تشخیص اختلال بیش فعالی کمبود توجه یا ADHD استفاده می شود.

مقیاس (اختلال) مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین دارای ۴۸ گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد. والدین سوالات را در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می کنند، لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر (اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به ندرت) تا ۳ (کاملا صحیح است، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است.

زیر آزمونهای فرم کوتاه ویژه والدین بر اساس تحلیل عوامل به این شرح می باشد(۲۴ سوال تحت عوامل زیر دسته بندی گردیده و سایر گویه ها در عامل مشخصی قرار نگرفته اند:

۱- مشکلات سلوک [۱]: این زیر مقیاس از ۸ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس ۹۴/۰ توسط کانرز(۱۹۹۰) گزارش شده است. مشکلاتی مانند گستاخی، زودرنج بودن، خرابکاری و مشاجره را در بر می گیرد.

۲- مشکلات یادگیری [۲]:این زیر مقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این زیر مقیاس ۶۳/۰ گزارش شده است(کانرز، ۱۹۹۰). مشکلاتی مانند حواس پرتی، بی دقتی و سرخورده شدن در فعالیتها را در بر می گیرد.

۳مشکلات روان تنی [۳]: این زیر مقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ  برای این مقیاس ۹۱/۰ گزارش شده استکانرز، ۱۹۹۰). این مقیاس مشکلاتی مانند سردرد، تهوع و خوابیدن را در بر می گیرد.

۴بیش فعالی- تکانشگری [۴]: این زیرمقیاس از ۴ گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ آن ۷۰/۰ می باشد(کانرز، ۱۹۹۰) و مشکلاتی مانند ناآرام بودن و حوسا پرتی را در بر می گیرد.

۵- اضطراب-انفعال [۵]: این زیرمقیاس نیز از ۴ گویه تشکیل شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۰/۰ می باشد(جیاناریس، گولدن و گرین، ۲۰۰۱). این زیر مقیاس مشکلاتی مانند: خجالتی بودن، ترسو بودن و نگران بودن را در بر می گیرد.

تحلیل عوامل فوق در بسیاری از مطالعات در کشورهای مختلف از جمله هند، فلسطین اشغالی، عربستانو هلند تایید شده است.

روایی و پایایی مقیاس در مطالعات متنوع در کشورهای مختلفی گزارش شده است. گویت، کانرز و الوریچ(۱۹۷۸) همبستگی درونی را بین ۴۱/۰ تا ۵۷/۰ گزارش کرده اند. الحسن الاواد و سونگا بارک در سودان پایایی بازآزمایی را معادل ۸۳/۰ و همسانی درونی بین زیرمقیاسهای مختلف را از ۵۲/۰ (زیر مقیاس اضطراب) تا ۸۰/۰(بیش فعالی) گزارش کرده اند. در بنگال ضریب همسانی درونی مقیاس از ۶۰/۰ (مقیاس روان تنی) تا ۷۵/۰ (مقیاس بیش فعالی) گزارش شده است.

داده های بازازمایی از ۸۴/۰ (مشکلات یادگیری) تا ۹۷/۰(بیش فعالی) متغیر می باشد. در بمبئی ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۰/۰(مشکلات روان تنی) تا ۷۵/۰( بیش فعالی) و پایایی بازآزمایی بعد از دو هفته را از ۸۴/۰(اختلال سلوک) تا ۹۷/۰(بیش فعالی) ذکر کرده اند،  در فلسطین اشغالی، مارگالیت میانگین همسانی درونی را ۹۰/۰ گزارش کرده است.

Anchor پرسشنامه سنجش نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز فرم والدین یا مقیاس کارنرز والدین دارای ۴۸ گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد. والدین سوالات را در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می کنند، لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر (اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به ندرت) تا ۳ (کاملا صحیح است، یا اغلب اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است.

 

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱- Anchorچیزها (ناخن، انگشت، مو، لباس) را می جود.

۲- Anchorنسبت به بزرگترها گستاخ است.

۳- مشکل دوست یابی یا نگه داشتن دوست دارد.

 

هدف پرسشنامه: شناسایی کودکانی که دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی هستند.

 

تکمیل این پرسشنامه، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

 •  قالب فایل: Word

 • دستورالعمل اجرا: دارد

 • نمره گذاری و تفسیر: دارد

 • تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۸

 • روایی و پایایی: دارد

 • مبانی نظری: دارد

 • مؤلفه ها: دارد و سوالات هر مولفه مشخص شده است.

 • نمونه پرسشنامه اجرا شده و همراه با تفسیر دارد.

 • پرسشنامه لاتین و زبان اصلی : دارد

 • کلید : دارد

 • مقاله اصلی فارسی: دارد

 • تضمین کیفیت فایل: ۱۰۰ درصد 

[۱] -Conduct problems

[۲] -Learning problems

[۳] Psychosomatic

[۴] -Impulsive Hyperactive

[۵] -Anxious Passive


[۱] -Conduct problems

[۲] -Learning problems

[۳] Psychosomatic

[۴] -Impulsive Hyperactive

[۵] -Anxious Passive

[۶] -Kuntsi, Barret,Canning, Karia

[۷] -Blote, Curfs

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …